IPS ALPHA NEW FACTORY, STAŇKOVICE U ŽATCE

IPS ALPHA NEW FACTORY, STAŇKOVICE U ŽATCE

Zadavatel: TAKENAKA EUROPE GmbH, Kladenská 68, 160 00 Praha 6
Termín výstavby: 07 / 2006 - 09 / 2007

Popis stavby:

Hrubé terénní úpravy:

 • sejmutí ornice s přemístěním a uložením na deponii
 • odkopávky včetně přemístění a uložení na deponii
 • úprava pláně se zhutněním
 • provedení vápenné stabilizace

Podkladní vrstvy pod halou:

 • zřízení štěrkové konstrukční vrstvy pod podlahou haly z kameniva frakce 0/45
 • uzavření povrchu živičným recyklátem

Komunikace a parkoviště:

 • odvodnění pláně pomocí drenáží
 • odvodnění komunikace a parkoviště pomocí štěrbinových a příkopových žlabů
 • osazení uličních vpustí
 • osazení silničních a sadových obrubníků
 • zřízení konstrukčních vrstev komunikací, parkoviště a chodníků (ŠTD, KSC)
 • pokládka živičných vrstev (OK, AB, AKM), zámkové dlažby
 • dopravní značení – VDZ, SDZ
 • terénní úpravy