SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro Vás...

Integrovaný systém řízení

Politika ISŘ

Základním prostředkem vedoucím ke spokojenosti zákazníka a pro vytvoření pohledu na firmu jako dodavatele kvalitních a komplexních služeb v oboru dopravních staveb a zároveň nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti je náš přístup k odpovědnosti za kvalitu, ochranu ŽP a BOZP.

Prohlubování důvěry zákazníků je trvalý proces, který je zároveň zdrojem prosperity firmy.

Profesionální úroveň všech pracovníků je nejen zárukou spokojenosti zákazníků, ale také odrazem jejich spokojenosti vedoucí k vysoké kvalitě jejich práce a naplňování zásad ISŘ.

Naším cílem je:

vytvoření kolektivu zaměstnanců, kteří jsou sami zdrojem nových myšlenek vedoucích k neustálému zlepšování kvality, kteří své pracovní povinnosti plní s požadavkem bezchybnosti a naplňují firemní kodex, který definuje základní postoj všech pracovníků firmy ke způsobu zajištění efektivního a kvalitního chodu společnosti:


 • Jméno naší firmy musí být vždy zárukou solidnosti.
 • Nejdůležitější je pro nás spokojenost našich obchodních partnerů.
 • Pracujeme, chováme se a vzájemně komunikujeme jako jeden tým.
 • Uvědomujeme si naši odpovědnost za životní prostředí a naplňování zásad kvality.
 • Prováděné úkoly plníme včas, dle vydaných pokynů a zákonných požadavků při dodržení nejvyšší kvality a plánovaných ekonomických parametrů.
 • Nadále budovat moderní a dynamickou společnost, která je připravena přijmout za vlastní nejen tuzemské, ale také evropské standardy, efektivně řešit finanční, tržní, technická a společenská rizika a zabezpečit splnění zákonných norem a požadavků zainteresovaných stran ve všech oblastech činnosti společnosti s ohledem na požadavky ISŘ. K tomu využívat takové technologické a tech. zdroje, které zbytečně neohrožují zdraví a životy zaměstnanců a nezvyšují riziko poškození majetku naší společnosti a zainteresovaných stran, a které maximálně sníží negativní dopady na ŽP při zachování kvalitativních parametrů produktů.
 • Integrovaný systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 využívat na všech organizačních úrovních společnosti a neustále jej zlepšovat
 • Uplatňovat preventivní opatření k předcházení poškozování / znečišťování životního prostředí a zdraví osob, neustále sledovat a vyhodnocovat možná rizika a přijímat opatření k jejich eliminaci nebo co nejvíce zmírňovat neodstranitelná rizika
 • Vyžadovat odpovědný přístup svých poddodavatelů a dodavatelů materiálních vstupů k ochraně životního prostředí, BOZP a výsledné kvalitě a toto zohledňovat při jejich výběru
 • Hospodárné provádění staveb bez vad, za použití metod, postupů a výrobních prostředků, které odpovídají stavu vědy a techniky
 • Neustálé zlepšování efektivity procesů systému managementu kvality, EMS a BOZP
 • Zabezpečit neustálé zlepšování péče o životní prostředí, dbát na bezpečnost a ochranu svým zaměstnanců a zaměstnanců našich partnerů a přijímat opatření k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, vč. havarijní připravenosti
 • Neustále vést své zaměstnance k dodržování zásad BOZP a zodpovědnému přístupu nejen ke své vlastní bezpečnosti a ochraně zdraví, ale také k uvědomování si odpovědnosti za bezpečnost, ochranu zdraví a majetek dalších osob, které by svou činností mohly ohrozit
 • Stálý závazek k plnění požadavků systému managementu ISŘ vč. pravidelného ověřování jeho funkčnosti a uvědomování si nutnosti podpory pro zajištění činnosti dílčích procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků
 • Stálé zvyšování kompetentnosti, motivace a informovanosti zaměstnanců
 • Stálá identifikace a optimální zajišťování potřebných zdrojů (finančních, lidských, infrastruktury, informačních) – pomocí stanovení si konkrétních, termínovaných a pokud možno měřitelných cílů a programů k naplňování naší politiky
 • Dosahování kvality výrobků včasným plánováním a zajištěním potřebných opatření právě tak, jako systematickým dohledem a průběžným zlepšováním dílčích procesů při výstavbě
 • řízení společnosti v souladu se stanovenými strategickými záměry
 

„ Naším cílem je Vaše spokojenost “

V Praze, dne 10.2.2011


Ing. Karel RYPL

předseda představenstva


Petr DUCHEK

místopředseda představenstva

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.